Worldsoft Corporation > Product > ERP Construction

OVERVIEW

Worldsoft ERP Construction is a system designed by Worldsoft for the field of construction or electromechanical construction. The system has been integrated with the following components: project management, supply and service management, asset and equipment management, warehouse management, financial and accounting management. The system aims to replace discrete processes, discrete data, connecting operations of all branches, departments, subsidiaries. In addition, the system helps businesses:
– Planning based on accurate data
– Follow the plan.
– Check, control, prevent errors.
– Make accurate decisions promptly.

Bạn cần giúp đỡ?

Hãy liên hệ chúng tôi để nhận báo giá và được tư vấn giải pháp phù hợp

Liên hệ

CÁC PHÂN HỆ

Quản lý dự án

 • Quản lý BOQ & dự toán thi công
 • Hợp đồng & thanh toán, quyết toán
 • Hợp đồng& thanh toán nhà thầu phụ
 • Kiểm soát ngân sách dự án
 • Quy trình nhu cầu vật tư

Quản lý kho công trình

 • Nhập –Xuất –Tồn kho Điều chuyển vật tư và thiết bị

Cung ứng vật tư & dịch vụ

 • Hoạch định nhu cầu và kế hoạch cung ứng
 • Tối ưu hóa mua hàng
 • Quản lý dữ liệu nhà cung cấp & giá vật tư
 • Hợp đồng & Đơn hàng vật tư
 • Quy trình thanh toán đơn hàng

Kế toán quản trị

 • Quy trình thanh toán Quản lý TSCĐ/CCDC
 • Tổng hợp chi phí, tính giá thành theo dự án
 • Báo cáo kế toán quản trị

KHÁCH HÀNG

Leading provider of ERP solutions since 2002

ABOUT US